Användarvillkor, maj 2015

1. Giltighet

Användning av webbsidorna (nedan "SEW:s webbsidor") för SEW EURODRIVE GmbH & Co KG (nedan "SEW") och/eller dess internationella dotterbolag är tillåtet endast utifrån dessa användarvillkor. Du anses ha godkänt giltigheten för dessa användarvillkor i tillämplig form vid registrering enligt punkt 2 eller, om ingen registrering uttryckligen krävs, när du börjar använda tjänsten.

I enskilda fall kan villkoren utökas, modifieras eller ersättas av andra villkor, nämligen vid inköp eller försäljning av produkter och/eller tjänster.

2. Registrering

För att säkerställa säkerheten vad beträffar rättsliga frågor är vissa av SEW:s webbsidor lösenordskyddade och därför endast tillgängliga för registrerade användare. Vissa av SEW:s webbsidor kräver auktorisering och är därför begränsade till användare med auktorisering från SEW. SEW exkluderar uttryckligen användarnas hävdade registrering och/eller auktorisering. SEW förbehåller sig rätten att återkalla åtkomsträttigheter genom att blockera inloggningsuppgifter utan att lämna någon förklaring, speciellt om användaren anger felaktiga uppgifter vid registreringen eller inte länge har auktorisering att använda de av SEW:s webbsidor som är lösenordskyddade och/eller som endast är tillgängliga efter auktorisering, bryter mot tillämplig lagstiftning eller försummar sin omsorgsplikt vid hantering av inloggningsuppgifterna.

Användaren är skyldig att lämna fullständiga och exakta uppgifter vid registreringen och att omedelbart underrätta SEW vid senare förändringar av dessa uppgifter. Användaren registrerar sig genom att lämna namn och e-postadress och välja ett lösenord. Därefter skickar SEW ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk till den e-postadress som användaren angett vid registreringen. Åtkomst till lösenordskyddade sidor aktiveras när användaren klickar på bekräftelselänken och därigenom verifierar att det är användaren som är ägare till den adress som angavs vid registreringen. Användaren bör försäkra sig om att e-posten mottas på den angivna adressen.

3. Användarens rättigheter och skyldigheter

Om båda parter har gett sitt samtycke kommer en enkel, icke exklusiv och icke överförbar licens att utfärdas för uppgifter och programvara som SEW tillhandahåller för hämtning. Om det inte finns något avtal motsvarar hämtningen SEW:s mål vid förberedelse och beviljande av åtkomst för sådan information.

Användaren har inga rättigheter vad beträffar åtkomst till källkod då denna tillhandahålls tillsammans med programvaran. Undantag: Källkod till öppen programvara vars licensvillkor ger åtkomst till källkod om de har företräde framför dessa villkor. I sådant fall kommer SEW att ge åtkomst till källkoden mot återbetalning av kostnader.

Användaren försäkrar sig om att tredje part inte har åtkomst till uppgifter, programvara, dokumentation eller användaruppgifter som lämnats vid registreringen. Användaren har inte rätt att till tredje part sälja eller hyra ut uppgifter som gäller information, dokumentation eller användaruppgifter eller att tillhandahålla dessa uppgifter på något annat sätt. Om inget annat uttryckligen har beviljats genom tvingade lag, får användaren inte modifiera programvaran eller dess dokumentation, bakåtkompilera eller förvanska översättning eller göra utdrag från den. Användaren får säkerhetskopiera programvaran om en sådan kopiering är nödvändig för framtida användning som säkerhetskopia utifrån dessa användarvillkor.

Användaren ansvarar för alla beställningar och andra åtgärder som sker genom de angivna användaruppgifterna. Om användaren får veta att tredje part använder dessa användaruppgifter på ett felaktigt sätt är användaren skyldig att omedelbart skriftligt meddela SEW detta (eller skicka förhandsmeddelande genom e-post). Efter att ha mottagit meddelandet har SEW rätt att blockera åtkomst till det lösenordskyddade område som är länkat till användaruppgifterna.

Användaren kan när som helst skriftligt begära borttagning av sin registrering, förutsatt att borttagningen inte strider mot behandlingen av löpande avtalsenliga ärenden. I så fall tar SEW bort användarens användaruppgifter i sin helhet samt alla andra personrelaterade uppgifter som är SEW lagrar.

SEW förbehåller sig rätten att blockera åtkomsten till SEW:s webbsidor, särskilt om användaren bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor.

Vid användning av SEW:s webbsidor är det förbjudet för användaren att:

  • förorsaka skada på person eller bryta mot individuella rättigheter,
  • bryta mot för kommersiella skyddsrättigheter, upphovsrätt eller andra former av äganderätt,
  • överföra innehåll med virus eller annan typ av programmering som kan skada programvaran,
  • handla mot god sed,
  • ange, lagra eller skicka hyperlänkar eller innehåll på olaglig väg, särskilt om hyperlänkarna eller innehållet bryter mot sekretesskraven eller är olagliga eller
  • skicka skräppost, annonser eller felaktiga varningsmeddelanden om virus, felvärden eller liknande eller uppmana till deltagande i tävlingar, lotterier, hasardspel, pyramidspel, kedjebrev eller liknande.

4. Immateriella rättigheter

Uppgifter, programvara, dokumentation, texter, bilder, diagram, ljudfiler, videofiler, animeringsfiler och andra filer (nedan: "material") på SEW:s webbsidor är upphovsrättsskyddade enligt lag. SEW förbehåller sig alla rättigheter till detta material. Användaren är skyldig att respektera dessa rättigheter.

Total eller partiell återgivning, spridning, överföring, modifiering eller användning av SEW:s webbsidor (i elektronisk eller annan form) för offentligt eller kommersiellt ändamål är förbjudet utan SEW:s förhandstillstånd. Detta gäller också för märkesnamn, varumärken, märkskyltar och företagslogotyper som tillhör SEW eller dess dotterbolag.

Förutom de rättigheter som uttryckligen beviljats i dessa användarvillkor beviljar SEW inte användaren andra rättigheter av något slag vid tillhandahållande av material och SEW:s webbsidor. Detta gäller speciellt för upphovsrätt, firma namn, industriell äganderätt som patent, bruksmodellskydd, mönster och märkesnamn. SEW har heller ingen skyldighet att ge sådana rättigheter.

5. Referenser och länkar

SEW:s webbsidor innehåller länkar till andra webbsidor. SEW intygar att länkade sidor inte innehöll olagligt material vid den tidpunkt då länken skapades. SEW har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och framtida utformning och innehåll och inte heller över webbsidor som det hänvisas till. I detta avseende har SEW inget ansvar för att uppgifterna på dessa webbsidor är korrekta, fullständiga eller håller god kvalitet och ger heller inga garantier för att uppgifterna är aktuella. SEW distanserar sig härmed från allt innehåll på samtliga webbsidor som har modifierats sedan en länk har skapats. Detta uttalande gäller för alla länkar från SEW:s webbsidor till externa webbsidor och för innehållet på dessa webbsidor.

6. Onlineinnehåll och ansvar

SEW tillhandahåller vissa uppgifter och tjänster på sina webbsidor. SEW förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra, utöka eller ta bort sina webbsidor utan föregående meddelande. SEW förbehåller sig också rätten att antingen tillfälligt eller fullständigt upphäva tillgängligheten av information.

SEW ansvarar inte för att tillgången till SEW:s webbsidor är kontinuerlig eller för att det inte kan förekomma virus på webbsidorna. För sin egen och SEW:s webbsidors säkerhet är användaren skyldig att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder innan materialet hämtas.

Om materialet har tillhandahållits kostnadsfritt genom SEW:s webbsidor har SEW inget ansvar för bristande kvalitet eller felaktig beteckning. Speciellt vad beträffar uppgifter, programvara och dokumentation åtar sig SEW inget ansvar för korrekthet, exakthet eller tredje parts eventuella upphovsrätt och inte heller för fullständighet och/eller användarrätt. Detta gäller inte vid grov vårdslöshet eller uppsåt.

Materialet på SEW:s webbsidor kan innehålla specificeringar eller allmänna beskrivningar av produkters tekniska kapacitet som inte nödvändigtvis gäller i särskilda fall. Produktändringar är ett sådant fall. Det tillhandahållna materialet är inte bindande och utgör inga erbjudanden i rättslig mening. I specifika fall måste överenskommelse om produkternas önskade prestandaegenskaper därför göras under köpet.

SEW åtar sig inget ansvar om inte den svenska produktansvarslagen föreskriver ett obligatoriskt ansvar. Skadestånd grundat på brott mot grundläggande avtalsförpliktelser är emellertid begränsat till skador som anses vara typiska och som rimligen kan förutses, med undantag för grov vårdslöshet eller uppsåt.

Bestämmelserna i punkt 6 ändrar inte bevisbördan till användarens nackdel.

7. Exportrestriktioner

Tillhandahållande av vissa uppgifter och tjänster kan, beroende på ändamål och slutlig användning, kräva tillstånd eller fullständigt förbjudas på grund av EU:s exportbestämmelser, exportbestämmelserna i EU:s medlemsstater och/eller exportbestämmelserna i USA. Åtkomst till eller vidarebefordran av materialet från SEW:s webbsidor är endast tillåtet om användaren garanterar att exportbestämmelserna följs. Om så inte är fallet, förbehåller sig SEW rätten att neka åtkomst till SEW:s webbsidor och innehåll.

8. Slutbestämmelser

Tilläggsavtal måste vara skriftliga. Om enskilda formuleringar eller delar av denna text inte, inte längre eller inte helt, motsvarar gällande rättsregler, påverkar detta inte innehållet i och giltigheten för återstående delar av dokumentet.

Behörig domstol är Jönköpings tingsrätt. Svensk lag gäller med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).